Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2019

Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)

July 10 2015

batervill
Reposted fromTigerEnte TigerEnte viasucznik sucznik
5269 ef87 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viatuki00 tuki00
5172 4465

Rub it out.

Reposted fromamatore amatore viatuki00 tuki00
batervill

Maintenance Window Sat 27 June

from 4:30 CEST (2:30 UTC) to 7:30 CEST (5:30 UTC)
Small but necessary hardware upgrade to the database.
Reposted fromupdates updates
batervill

Maintenance Window Sat 27 June

from 4:30 CEST (2:30 UTC) to 7:30 CEST (5:30 UTC)
Small but necessary hardware upgrade to the database.
Reposted fromupdates updates
batervill

Maintenance Window Sat 27 June

from 4:30 CEST (2:30 UTC) to 7:30 CEST (5:30 UTC)
Small but necessary hardware upgrade to the database.
Reposted fromupdates updates

July 06 2015

batervill
1998 04a0
Reposted fromgreens greens viapaulinac26 paulinac26

July 05 2015

batervill
1126 c130
Reposted frompaulinac26 paulinac26
batervill
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapunkahontaz punkahontaz
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viapunkahontaz punkahontaz
batervill
9452 0aa4 500
Reposted frompaulinac26 paulinac26
batervill

"Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą."

— ~ J. Twardowski
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viapaulinac26 paulinac26
batervill
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapaulinac26 paulinac26
batervill
Oczekujemy, że ludzie pozostaną takimi, jakich ich pamiętamy, ale oczywiście nigdy tak nie jest...
— Szepty zmarłych
Reposted frompaulinac26 paulinac26
batervill
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz - 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta
Reposted fromohwow ohwow viapunkahontaz punkahontaz
batervill
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viapunkahontaz punkahontaz

July 02 2015

batervill
2130 d231
Reposted fromwhatu whatu viapunkahontaz punkahontaz
batervill
1126 c130
Reposted frompaulinac26 paulinac26
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viapunkahontaz punkahontaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl